Browsing: khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ